Regulaminy

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy iż:

1. Państwa dane osobowe przetwarza Fitness Club Graviton S.C., ul.Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia, NIP: 6282264841, REGON: 362598540 (zwana dalej Administratorem).

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest na wskazany w punkcie 1 adres oraz pod numerem telefonu 664771209 i adresem e-mail kontakt@fitnessgraviton.pl

3. Państwa osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu) wykorzystywane są na podstawie udzielonej zgody, w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu Państwu na podany numer telefonu informacji o ofertach i promocjach towarów i usług Administratora - a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Administratorem, lecz niezbędne do otrzymywania informacji o aktualnych ofertach i promocjach.

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych w dowolnym momencie, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w punkcie 2.

6. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a Państwa dane nie będą więcej wykorzystywane w tym celu.

7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa udzielonej zgody.

8. Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług marketingowych w imieniu i na rzecz Administratora oraz inni podwykonawcy Administratora.

1. Z klubu mogą korzystać osoby, które posiadają ważny karnet lub wykupiły jednorazowe wejście.
2. Po przyjściu należy zgłosić się w recepcji i pozostawić tam karnet na czas ćwiczeń lub wykupić jednorazowe wejście.
3. System kłódkowy – klub wyposażony jest w szafki działające na zamknięcie kłódkowe. Ćwiczący winien posiadać własną kłódke bądź odpłatnie zakupić taką w klubie. Wymagany wymiar pałąka: 6-8mm.
4. Niedopuszczalne jest pozostawianie rzeczy w szafkach na czas dłuższy niż korzystanie w danym dniu z klubu. W przeciwnym wypadku pracownik Fitness Clubu Graviton ma prawo do przecięcia kłódki. Zawartość szafki zostanie przekazana na recepcję klubu i przechowywana przez max. 1 tydzień – po tym okresie rzeczy zostaną oddane do Polskiego Czerwonego Krzyża.
5. Fitness Club Graviton nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni lub recepcji.
6. Przed pozostawieniem jakichkolwiek ulotek reklamowych na terenie obiektu proszę skonsultować to w recepcji. Wszystkie ulotki pozostawione bez pozwolenia będą wyrzucane.
7. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony Fitness Club Graviton zastrzega sobie prawo do jego anulowania bez zwrotu poniesionych kosztów oraz niewykorzystanej części karnetu.
8. Karnet wystawiony na dany miesiąc lub w odpowiednich ramach czasowych /od-do/ musi być wykorzystany w danym miesiącu lub określonych ramach czasowych, nie ma możliwości jego przedłużenia /niezależnie od zdarzeń losowych czy sytuacji osobistej klienta/.
9. Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.
10. Osoba chcąca korzystać z klubu powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia umożliwiającego korzystanie z siłowni/fitness bądź podpisać oświadczenie /podczas rejestracji w klubie/, iż nie są mu znane żadne przeciwwskazania do korzystania z siłowni, a gdyby takie się pojawiły to niezwłocznie poinformuje o tym obsługę klubu.
11. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających /także na „kacu”/ oraz w przypadku złego samopoczucia.
12. Osoba poniżej osiemnastego roku życia zobowiązana jest dostarczyć do FC Graviton oświadczenie od rodzica/opiekuna w którym zezwala na korzystanie z siłowni osobie niepełnoletniej oraz akceptuje regulamin FC Graviton.
13. FC Graviton nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę oraz wynikłym z korzystania z maszyn i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
14. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przynoszenia ze sobą ręcznika /w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń/, w przypadku braku ręcznika należy /odpłatnie/ wypożyczyć go na czas treningu w recepcji, dodatkowo po skończonym treningu cardio należy zdezynfekować po sobie uchwyty na maszynie.
15. W klubie obowiązuje obuwie sportowe.
16. W klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło.
17. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.
18. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do zabezpieczania sztangi zaciskami.
19. Nie wolno kłaść hantli i sztang na tapicerce. Miejsce ich jest na podłodze lub specjalnych uchwytach.
20. Korzystający z klubu powinni opuścić salę do ćwiczeń na 15min. przed zamknięciem FC Graviton.
21. Nie wolno wnosić do obiektu szklanych i otwartych naczyń, kanapek itd.
22. W FC Graviton wykonywane są okazjonalnie zdjęcia fotograficzne. Zdjęcia te zostaną Wykorzystane na potrzeby FC Graviton, tj. na stronie www.fitnessgraviton.pl jako wystawa lub w kolekcja zdjęć pamiątkowych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na umieszczenie zdjęcia z twoją osobą proszę poinformować o tym w formie pisemnej obsługę klubu.
23. Klient wykupujący karnet do klubu akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.
24. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, karnet do klubu może zostać unieważniony, bez zwrotu poniesionych kosztów oraz niewykorzystanej części karnetu.

Regulamin określa zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez wykorzystanie Panelu Klienta


I.Definicje
    1. „Klub” - obiekt sportowo – rekreacyjny – Fitness Club Graviton Wadowice mieszczący się w Jaroszowice 225B, 34-100 Wadowice zarządzany przez firmę Fitness Club Graviton Marcin Nycz, Dawid Pustuła Spółka Cywilna NIP: 6282264841, Regon: 362598540 mającą swoją siedzibę pod adresem  ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia.
Numer konta: PKO BP: 05 1020 1390 0000 6902 0631 7145
    2. „Klient” „Nowy Klient”- osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych
    3. „Panel Klienta” - internetowe konto Klubowicza dostępne po zalogowaniu się do indywidualnego profilu korzystając ze strony www. Służy do zarządzania usługami oferowanymi przez Klub.
    4. „Karnet” -jedna z usług klubu w ramach członkostwa, uprawniająca do wstępu do Klubu
    5. „Jednorazowe Wejście” -jedna z usług klubu uprawniająca Klienta do wejścia do Klubu w przeciągu 24h od chwili pierwszego wejścia z uwzględnieniem, iż po wyjściu z Klubu ponowne wejście jest możliwe po upływie 2h od wyjścia
II. Zasady Ogólne
    1. Dostęp do Klubu oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub uzyskuje się poprzez okazanie ważnego Karnetu czy zakupienia Wejścia Jednorazowego.
    2. Klub oferuje usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu lub Jednorazowego Wejścia oraz zarządzaniu Panelem Klienta przy użyciu aplikacji internetowej Panelu Klienta
    3. Klient lub Nowy Klient, który chce skorzystać z usług klubu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin Fitness Club Graviton
    4. Internetowy Panel Klienta umożliwia: dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez klub usługami, rejestrację Nowych Klientów, zarządzanie kontem, zakup karnetu lub jednorazowego wejścia.
II. Zakres usług oferowanych drogą elektroniczną
    1. Opłaty wnoszone są za pomocą następujących metod płatności:
            a) użycia karty płatniczej z aktywną funkcją płatności internetowych uprawniającą Klub do obciążenia rachunku bankowego Klienta, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym Okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym Okresie rozliczeniowym, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Klienta,
            b) jednorazowej płatności kartą lub przelewem elektronicznym
            c) przelewem
    2. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Internetowego Panelu Klienta po zaakceptowaniu Regulaminów, które są dostępne na stronie internetowej klubu
    3. Klient zobowiązany jest poinformować Klub oraz zmienić sposób realizacji płatności lub usługę w przypadkach:                                                                                            
        a) wycofania w swoim banku zgody na obciążanie karty,
        b) braku środków na rachunku bankowym Klubowicza niewystarczających na pokrycie pełnej opłaty,
        c) gdy rachunek Klubowicza został zamknięty,
        d) gdy Klubowicz złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty,
        e) zmienił dane w swoim banku, niezbędne do realizacji przez Klub polecenia obciążenia karty,
        f) Klub podjął 3 kolejne, nieudane próby obciążenia karty Klubowicza.    4. Klient jest zobowiązany:
        a) przed skorzystaniem z polecenia obciążenia karty do weryfikacji we własnym zakresie, czy karta Klubowicza obsługuje płatności internetowe oraz płatności rekurencyjne.
        b) do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia obciążenia karty.
    5. Klient, Nowy Klient oraz inny użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną bez składania dodatkowych oświadczeń woli.
    6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie Internetowego Panelu Klienta w sposób niezgodny z Regulaminem.
    7. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Internetowego Panelu, w szczególności poprzez podanie przez Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.
III. Zwroty, reklamacje
    1. Klient ma prawo do odstąpienia od świadczonych przez klub usług w przypadku: zakupu z wykorzystaniem Internetowego Panelu Klienta pierwszego Karnetu lub jednorazowego wejścia w ramach rozpoczętego członkostwa w rozumieniu Regulaminu w terminie 14 dni od daty jego zakupu w formie pisemnego oświadczenie o odstąpieniu zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej.
    2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, na prośbę Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia usług, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.
    3. Klient może składać reklamacje dotyczące Klubu oraz inne skargi lub wnioski za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres email dostępny na stronie internetowej.
    4.  Składając reklamację Klient zobowiązany jest:
        a) podać imię i nazwisko oraz PESEL (w przypadku jego braku – adres zamieszkania);
        b) wskazać Klub, którego dotyczy reklamacja;
        c) dokładnie opisać zastrzeżenie dotyczące Klubu lub jego funkcjonowania, ze wskazaniem daty ewentualnego zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji;
    5.  Klub zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej zgodnie z Regulaminem w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Spółka poinformuje Klienta wiadomością elektroniczną wysłaną na adres Klubowicza wskazany w Panelu Klienta lub w przypadku posiadaczy Kart Sportowych na adres, z którego wpłynęła reklamacja.
VI. Uwagi końcowe
            1. Klub jest uprawniony do wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i zakresie, na co Klubowicz wyraża zgodę. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej.